การแพทย์ไฮเทคที่มีบริการตรวจรักษาโดยเน้นเทคโนโลยี

คำว่า การแพทย์ไฮเทค หมายถึง การแพทย์ยุคใหม่ที่มีบริการตรวจรักษาโดยเน้นเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะมีประโยชน์มากมาย และยังทำให้การตรวจวินิจฉัยแม่นยำและรวดเร็วขึ้น

นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือตรวจพิเศษสำหรับอวัยวะต่างๆ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ให้บริการอย่างหุ่นยนต์ช่วยจัดยา

การพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนนำความเจริญมาสู่วงการแพทย์ แต่ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสมรรถภาพเครื่องมือ วิธีการ ข้อบ่งชี้ (ที่จำเป็น) ในการใช้ ข้อดีข้อเสียในการใช้ เพราะหากใช้แบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้ไม่หมด รู้ไม่จริง ก็อาจเกิดโทษได้

ปัจจุบันมีการพัฒนาและผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ออกมาขายกันมาก หลายๆ ประเทศต้องพยายามตามให้ทันเทคโนโลยี ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย มีการใช้งบประมาณรัฐไปกับสิ่งเหล่านี้จำนวนมาก รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนก็มีการแข่งขันกันนำเสนอเครื่องมืออุปกรณ์ไฮเทคเพื่อเป็นจุดขาย

ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าเราอาจพึ่งเทคโนโลยีมากเกินไป จนทำให้แพทย์บางท่านละเลยความเป็นแพทย์จริงๆ ไปหรือไม่ เพราะการตรวจวินิจฉัยส่วนใหญ่มักเน้นไปที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจเอกซเรย์ การตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการตรวจดูอวัยวะต่างๆ ด้วยเครื่องมือพิเศษ มากกว่าเน้นทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการตรวจรักษาผู้ป่วย

มีผู้ป่วยหลายคนเล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันแพทย์คุยกับผู้ป่วยน้อยลง สัมผัสตัวผู้ป่วยเพื่อตรวจร่างกายน้อยลง บางคนบอกว่าเข้าห้องตรวจนั่งไม่ถึงนาที แพทย์ซักถามไม่กี่ประโยคก็ส่งไปตรวจเลือด เอกซเรย์ ตรวจพิเศษต่างๆ มากมาย แล้วรอฟังผล ถ้ายังไม่ได้คำตอบก็ส่งตรวจอย่างอื่นอีกจนกว่าจะพบสาเหตุของโรค

จริงอยู่ที่เทคโนโลยีการตรวจพิเศษต่างๆ จะช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำขึ้น แต่ควรใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ ไม่ควรเหวี่ยงแหเพื่อรักษาโรค และไม่ควรใช้ด้วยเจตนาที่ไม่ชัดเจนว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยจริงๆ (อีกนัยหนึ่งคือ เจตนาเพื่อผลประโยชน์กับตัวแพทย์เอง) และควรตระหนักว่าการตรวจพิเศษต่างๆ เหล่านี้อาจมีผลเสียได้ เช่น เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ ความผิดพลาดในการตรวจ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เป็นต้น

สำหรับผู้ป่วยเองนั้น ควรพยายามอธิบายอาการให้ละเอียด หากสงสัยเรื่องการตรวจพิเศษต่างๆ ก็ให้สอบถามแพทย์ถึงความจำเป็นในการตรวจ รวมถึงข้อดีข้อเสียเพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน เพราะตัวผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะตรวจหรือไม่

บทบาทนาโนเทคโนโลยีเชิงชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์

นาโนเทคโนโลยีเชิงชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีบทบาทเชื่อมโยง และสัมพันธ์กันอย่างมาก และยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการพื้นฐานของมนุษยชาติ เช่น การมีอายุยืนยาวและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้ง มีรูปร่างหน้าตาสวยงามตลอดเวลา การศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจัง อยู่ในส่วนของการแพทย์แผนนาโน และเทคโนโลยีชีวภาพนาโน

ส4

เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์หรือตัวยา หรือการบำบัดรักษาโดยยา ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนาดนาโน การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ถือเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใหม่มาก ส่วนมากอยู่ในขั้นการทดลอง และยังไม่มีการนำมาใช้กันอย่างเป็นระบบในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า จุดเริ่มต้นของการแพทย์แผนนาโนมาจากนิยายวิทยาศาสตร์ ที่เขียนขึ้นเมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว โดยกล่าวถึง การนำเรือดำน้ำจิ๋ว หรือหุ่นยนต์นาโนลักษณะคล้ายเรือดำน้ำ ส่งเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษา หรือซ่อมแซมส่วนที่ผิดปกติ ในครั้งนั้นไม่มีใครเชื่อว่า จินตนาการดังกล่าวจะเป็นจริงได้ แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่า เรื่องหุ่นยนต์นาโน หรืออวัยวะเทียมอาจเป็นจริง ผลจากการศึกษาวิจัยจนถึงปัจจุบันพบว่า ได้มีการเสนอแบบจำลองของหุ่นยนต์นาโน ที่เรียกว่า หุ่นยนต์นาโน ที่สร้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์หลายๆ ด้าน เช่น ด้านทันตกรรม มีความสามารถในการตรวจสอบ ซ่อมแซม ทำความสะอาดผิวฟัน โดยการควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทางไกล ทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดในขณะทำฟันลดลง หรือแทบไม่รู้สึกว่ากำลังทำฟันอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างหุ่นยนต์นาโนเซลล์เม็ดเลือดแดงเทียม ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นเลือดฝอย เพื่อให้เคลื่อนที่ไปในหลอดเลือดได้ เช่นเดียวกับเม็ดเลือดแดง หุ่นยนต์นาโนเซลล์เม็ดเลือดแดงเทียมนี้ จะทำหน้าที่ นำก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยออกแบบระบบควบคุมการทำงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านการป้อนพลังงาน และระบบสื่อสารอย่างเหมาะสม หากเป็นผลสำเร็จ คาดว่า จะสามารถนำหุ่นยนต์นาโนเซลล์เม็ดเลือดแดงเทียมนี้มาใช้ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ซึ่งส่งผลให้มีก๊าซออกซิเจน ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ ปัญหาโรคมะเร็งก็เช่นเดียวกัน ที่จนถึงปัจจุบันส่วนมากก็ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาด อาจใช้เครื่องมือ ที่ลักษณะเหมือนหุ่นยนต์นาโนหรือวัสดุนาโน เป็นตัวขนส่งยา นำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการรักษา รวมทั้งการรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก ก็อาจอาศัยการแพทย์แผนนาโน รักษาเยียวยา นอกจากเป้าหมายในการรักษาแล้ว การศึกษาวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี ยังนำไปสู่การตอบสนองในเรื่องอื่นๆ เช่น การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน การรักษาเกี่ยวกับความบกพร่องทางด้านประสาทสัมผัสต่างๆ ทั้งระบบผิวหนัง การมองเห็น การได้ยิน และการรับรสหรือกลิ่น อาจกล่าวได้ว่า การแพทย์แผนนาโนจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ในอนาคต ได้นานัปการ

การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อการรักษาสุขภาพที่ดีขึ้น

การพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งทั้งทางด้านเทคโนโลยีการประมวลผล ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ลาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยและการจัดการบริหารงานของระบบโรงพยาบาลและสาธารณสุขจวบจนวันนี้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่เพียงจำกัดแค่การให้บริการในวงการแพทย์ สาธารณสุข และโรงพยาบาลอีกต่อไป แต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญทำให้ประชาชนและผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์สาธารณสุข รวมทั้งใช้บริการสาธารณสุขจากที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทาง

เพียงแค่คลิกคอมพิวเตอร์ที่บ้าน หรือแค่นอนพักผ่อนที่บ้าน คอมพิวเตอร์ที่อยู่รอบๆ ตัวคุณก็สามารถตรวจเช็คสุขภาพของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวและสามารถส่งข้อมูลสุขภาพไปยังแพทย์เจ้าของไข้ หรือตรวจโรคผ่านระบบ ออนไลน์ สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป เมื่อบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิคเคชั่นต่างๆ หันมาพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อตอบสนองชีวิตประจำวันของมนุษย์มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแพทย์ทางไกลมาให้บริการผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล

การแพทย์ไทยยุคใหม่เน้นระบบแพทย์ทางไกล ยกระดับสาธารณสุขไทย
เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการให้บริการการแพทย์ ในประเทศไทยเองได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริม เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะกับประชาชนผู้ที่อยู่ห่างไกล และเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบการแพทย์ทางไกล นับว่าเข้ามามีส่วนสำคัญที่ทำให้การรักษาพยาบาลภายในประเทศเกิดความเสมอภาพและเท่าเทียมกัน  การนำเทคโนโลยีกริดมาใช้ในวงการแพทย์จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลคนไข้ที่กระจายในหลายๆ สถานพยาบาลทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนไข้ระหว่างโรงพยาบาลสามารถทำได้ง่ายขึ้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถดึงประวัติคนไข้ แม้จะอยู่ต่างสถานพยาบาลกัน มาเป็นข้อมูลเพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที นำเอาเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาช่วยเสริมบริการทางการแพทย์ให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น โดยศูนย์ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนา ระบบการแพทย์ทาไกล ซึ่งในระยะแรกจะมุ่งเน้นการจัดทำระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อสร้างเครือข่ายความเร็วสูงในการส่งผ่านภาพถ่ายจากเครื่อง PET-CT ไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออ่านผลและวินิจฉัยภาพถ่ายเซลล์มะเร็งผ่านระบบเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีทางการแพทย์และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการรักษาพยาบาลในประเทศ

ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปรับใช้โซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านการเงิน การกำหนดโครงสร้างต้นทุน การรายงานเชิงวิเคราะห์และการผนวกรวมระบบ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจ และปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้

กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย

การแพทย์ เป็นความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

เนื่องจากร่างกายคนเราย่อมเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ หรือด้วยเหตุต่างๆเพื่อต่อสู้กับภาวะดังกล่าว การค้นหาวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบำบัดรักษา การบรรเทาอาการเจ็บป่วย และการบริบาล จึงก่อเกิดขึ้นมา และพัฒนาต่อๆมาจนกับระบบที่มีแบบแผน กลายเป็นการแพทย์ที่มีแบบแผนชัดเจน การแพทย์จึงเป็นภูมิปัญญาของสังคม ที่มาจากความเชื่อ ความรู้ ความคิด การลองผิดลองถูก และกลายเป็นการยอมรับในสังคม แต่ละชนชาติ ต่างมีวิวัฒนการทางการแพทย์ของตนเอง กลายเป็นภูมิปัญญาของชนชาตินั้นๆหรือท้องถิ่นนั้นๆ

แพทย์แผนไทย หมายถึง ปรัชญา องค์ความรู้ และวิถีปฏิบัติ เพื่อการดูแลสุขภาพ และการบำบัดรักษาโรค ความเจ็บป่วยของคนไทย แบบดั้งเดิม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียบวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตคนไทย โดยวิธีการปฏิบัติของการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยการใช้สมุนไพร หัตถบำบัด การรักษากระดูกแบบดั้งเดิม การใช้พุทธศาสนา หรือพิธีกรรม เพื่อดูแลรักษาสุขภาพจิต ธรรมชาติบำบัด ซึ่งได้จากการสั่งสม ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดยการบอกเล่า การสังเกต การบันทึก และการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนไทย

และการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไทย ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ได้ทดลองและปฏิบัติจริงเห็นผลจริงแล้วจึงได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาการแพทย์แผนไทยมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กันมากับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับตรวจวินิจฉัยบำบัด รักษา ป้องกันโรค หรือการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรถ์ การนวดไทย และให้ความหมายรวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย การประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา

การแพทย์แผนไทยนับว่าเป็นภูมิปัญญาของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณ ควบคู่มากับสังคมไทย เป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการสังเกต ทดลองใช้ คัดเลือก พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพให้สมดุลกับบุคคล สังคม และสภาพแวดล้อม และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาสามารถสะท้อนความสัมพันธ์ได้ 3 ลักษณะ คือ

1) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ

2) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมหรือชุมชน

3) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ